Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea următorului post vacant: Șef birou Gr. II.

      –   studii superioare în domeniul științelor economice

        –   vechime în specialitate: minim 5 ani

Ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • 10.10.2019, ora 9,00 – proba scrisă
  • 14.10.2019, ora 9,00  – interviu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 30.09.2019

Informaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560

BIBLIOGRAFIE

•          Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.

•          Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•          Legea contabilităţii nr 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 –  pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea  angajamentelor bugetare şi legale, modificata cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora cu modificările şi completările ulterioare.

•          OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

•          Ordonanta Guvernului 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•          ORDIN Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

•          Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste , cu modificările şi completările ulterioare.

•          Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;